Onboarding on Snapchat

Splash screen

Splash screen

Log in

Log in

Log in fields

Log in fields

Camera

Camera

Photo options

Photo options

Caption edit

Caption edit

Photo options

Photo options

Friend list

Friend list

Home feed

Home feed