Onboarding on Feedly

V 17.3

Splash screen

Splash screen

Welcome

Welcome

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Get started

Get started

Explore

Explore

Search results

Search results

Site

Site

V 16.1.542

Splash screen

Splash screen

Welcome

Welcome

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Get started

Get started

Explore

Explore

Search results

Search results

Feed + Tutorial

Feed + Tutorial

Feed

Feed

V 14

Welcome screen

Welcome screen

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Tutorial

Get started

Get started

Explore

Explore

Search results

Search results

Site

Site